top of page

مصدوم 24 ساعته

در دسترس بودن پزشک به صورت شبانه روزی، خدمات اورژانسی را ارائه می دهد و در صورت نیاز، از بیمار پشتیبان تهیه می کند. آمبولانس در محل نیز موجود است.

خدمات اورژانس 24 ساعته

آمبولانس

بسته های سلامت

bottom of page