top of page

آزمایشگاه

آزمایشگاه داخلی ما تست نمونه 24 ساعته را برای خدمات بیمار ارائه می دهد. علاوه بر این، ما با یکی از معتبرترین آزمایشگاه‌های NABL دهلی، یعنی Immuno-Diagnostics، ارتباط برقرار کرده‌ایم تا از اعتماد به کیفیت اطمینان حاصل کنیم.

خدمات آزمایشگاهی

گزارش های آنلاین

گزارش های شما پس از در دسترس قرار گرفتن به طور خودکار برای شما ایمیل می شود. پس از همه، ما می دانیم که زمان ارزش دارد.

TPA، s

OPD

bottom of page